kaimo vietovėje veikiantis subjektas

kaimo vietovėje veikiantis subjektas
kaimo vietovėje veikiantis subjektas statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362642&p_query=&p_tr2=2 ryšiai: susijęs terminaskaimo vietovė šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1807 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų reikalavimams sumokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies patenkinti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7192)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”